За Нас


Компанијата “ВИДЕО АЛАРМ” успешно делува и работи на полето на сигурносно-техничката заштита на објекти и отворени простори повеќе од 15 години и е една од водечките компании во тој домен во Македонија. Како специјализирана компанија чија основна и единствена дејност е проектирање, набавка и изведба на системи за Видео Надзор- локален и далечински , ПП Системи, системи за Контрола на Пристап и Евиденција на работно време, системи за Детекција и дојава на провала и кражба и Видео-домофонски и системи за интерфонска комуникација, Автоматски бариери за возила и автоматика за врати, изведуваме и во состојба сме да понудиме комплетни решенија за истите. Во своето долгогодишно работење нашата компанија се одликува со професионална и брза изведба дадените задачи и договорените работи. Сето тоа е допринес од постојаната опременост на компанијата со потребните компоненти за системите - како постојан лагер на опремата за системите што ги нуди и располагањето на компанијата со стручен кадар од 8 вработени лица од кои 7 лица се технички оспособени и се директно вклучени во проектирањето и изведбата на системите.

Исто така нашата компанија располага со сервисни возила и сервисни простории кои се опремени со работни сервисни маси и инструменти и со постојани две екипи спремни за интервенција по повик. Стручноста на екипите се гледа и во нашето долгогодишно искуство и работење со вакви системи за видео надзор, системи за контрола на пристап и евиденција на пристап и системи за противпровална заштита. Исто така како застапници на призводителите CCTV SONY Japan, IDTECK Korea, CROW Israel, VIDEO DOMAIN Israel, CAME Italy, ELKRON Italy, TOMTECH Korea, BEYOND Taiwan, располагаме со резервни делови, модули и уреди за брза и навремена интервенција. т.е што е многу важно сите интервенции не би зависеле од некакви увози на резервни делови и опрема бидејќи ние истите ги имаме на лагер заедно со целокупната оригинална сервисна документација за наведената опрема.

Сертификати:Компанијата “ВИДЕО АЛАРМ” успешно делува и работи на полето на сигурносно-техничката заштита на објекти и отворени простори повеќе од 15 години и е една од водечките компании во тој домен во Македонија. Како специјализирана компанија чија основна и единствена дејност е проектирање, набавка и изведба на системи за Видео Надзор- локален и далечински , ПП Системи, системи за Контрола на Пристап и Евиденција на работно време, системи за Детекција и дојава на провала и кражба и Видео-домофонски и системи за интерфонска комуникација, Автоматски бариери за возила и автоматика за врати, изведуваме и во состојба сме да понудиме комплетни решенија за истите. Во своето долгогодишно работење нашата компанија се одликува со професионална и брза изведба дадените задачи и договорените работи. Сето тоа е допринес од постојаната опременост на компанијата со потребните компоненти за системите - како постојан лагер на опремата за системите што ги нуди и располагањето на компанијата со стручен кадар од 8 вработени лица од кои 7 лица се технички оспособени и се директно вклучени во проектирањето и изведбата на системите.

Исто така нашата компанија располага со сервисни возила и сервисни простории кои се опремени со работни сервисни маси и инструменти и со постојани две екипи спремни за интервенција по повик. Стручноста на екипите се гледа и во нашето долгогодишно искуство и работење со вакви системи за видео надзор, системи за контрола на пристап и евиденција на пристап и системи за противпровална заштита. Исто така како застапници на призводителите CCTV SONY Japan, IDTECK Korea, CROW Israel, VIDEO DOMAIN Israel, CAME Italy, ELKRON Italy, TOMTECH Korea, BEYOND Taiwan, располагаме со резервни делови, модули и уреди за брза и навремена интервенција. т.е што е многу важно сите интервенции не би зависеле од некакви увози на резервни делови и опрема бидејќи ние истите ги имаме на лагер заедно со целокупната оригинална сервисна документација за наведената опрема.

Сертификати: